សូមផ្ញើពាក្យសុំបម្រើការងារ(CV &Cover Letter និងរូបថត (៤X៦)អញ្ជើញមកកាន់មជ្ឍមណ្ឌការងារ ខេត្ដព្រះសីហនុ ដែលមានទីតាំងសិ្ថតនៅ ភូមិ២ សង្គាត់៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្ដព្រះសីហនុ ឫតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ081 856 655។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (1,425)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 26