ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតផលជាតិ ២០២១ បានមកដល់ទៀតហើយ។

ជួបជាមួយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី(ខេមបូឌា)ភីអិលស៊ី។​ ពិព័រណ៍ការងារអនឡាញ នៅថ្ងៃទី ៤-៥ វិឆ្ឆិកា ២០២១ ចាប់ពីរម៉ោង ០៨ព្រឹក រហូតដល់ ០៥ ល្ងាច។

ក្នុងនេាះផងដែរ អិលអូអិលស៊ី មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនមុខដំណែងដូចខាងក្រោម៖

សម្រាប់️ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង៖

អ៊ីម៉ែល៖ Recruitment@lolc.com.kh

លេខទូរស័ព្ទ :081400277/081600955/0964211999

Website: https://www.lolc.com.kh/eng/index.aspx

Social media:

1. Facebook: https://www.facebook.com/lolccambodia/

2. Telegram: https://t.me/LOLCCambodia

3. LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lolccambodia/

4. Contact HR:http://t.me/phonphanvannak

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (10)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 2