មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកំពត មានទីតាំងនៅ ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្ដាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត

លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនង ០១៦ ៥០ ៦៦ ៥៥ / ០៣៣ ២១០ ២៧៧

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (2,136)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 5