ក្រុមហ៊ុនអេផ្លាស ខនសាល់ធីង គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសផ្នែកធនធានមនុស្ស ឈានមុខគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង១០ឆ្នាំ​។​ ក្រុមហ៊ុនអេផ្លាសត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ក្នុងគោលបំណងជំរុញការលូតលាស់វិស័យធនធានមនុស្ស ក៏ដូចជាជួយជាចលករនៅក្នុងការពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនរបស់យើង តាមរយៈការធ្វើជាដៃគូអាជីវកម្មឯកទេសផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងការផ្តល់សេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។​ រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន យើងបានធ្វើការជាមួយដៃគូជាង ១០០ ក្រុមហ៊ុនដែលជា ក្រុមហ៊ុនជាតិ និងអន្តរជាតិ និងបានផ្តល់ការងារដល់បុគ្គលិកអេផ្លាសជាង ១៥០០​ នាក់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ 

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (114)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 4