ក្នុងឆ្នាំ 2004 យើងបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Pactics ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដ៏សាមញ្ញមួយ៖ "ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនសមរម្យដែលផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងតម្លៃសមរម្យក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិស្ថាន និងសង្គម"។ ដោយដឹងថាផលិតកម្មក្នុងស្រុកនឹងផ្តល់ឱ្យយើងនូវការគ្រប់គ្រងគុណភាពផលិតផល និងការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កាន់តែច្រើន យើងបានចាប់ផ្តើមបង្កើតរោងចក្រតូចមួយដែលមានមនុស្ស 15 នាក់នៅទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិន ដែលបានពង្រីកដល់ 65 នាក់នៅឆ្នាំ 2009។ នៅឆ្នាំ២០១០ យើងបានសាកល្បងគម្រោងតូចមួយនៅខេត្តសៀមរាប។ សព្វថ្ងៃយើងមានបុគ្គលិកជាង៥០០នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។

In 2004 we established Pactics with a simple vision: “to create a decent company that offers competitively priced, high-quality products in an environmentally and socially responsible way.” Knowing that in-house production would give us greater control of product quality and supply chain management, we began by establishing a small 15-person factory in Shanghai, China, which expanded to 65 employees by 2009. Spurred on by our founding ambitions, in 2010 we scoped out and set up a pilot plant with a small team in Siem Reap, Cambodia. Now Pactics employed more than 500 staff in Siem Reap.

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (3)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 0