ខេមអេច គឺជាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងធនធានមនុស្សឈានមុខគេរបស់កម្ពុជា ដែលមានឯកទេសក្នុងការផ្តល់ធនធានមនុស្ស។ ក្រុមហ៊ុនចាប់ដំណើរការក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ដោយ CAMHR INFORMATION (CAMBODIA) CO. LTD ពួកយើងបានរីកចម្រើនពីជំនាញជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមអ៊ីនធឺណិត រហូតដល់ក្រៅបណ្តាញ ស្វែងរកបុគ្គលិកគ្រប់ស្តង់ដារសម្រាប់អាជីវកម្ម និងអង្គការនានាទូទាំងប្រទេស។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (0)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 4