សម្រាប់ព៌តមានបន្ថែម ឬដាក់ពាក្យបេក្ខជនអាចផ្ញើសារ ភ្ជាប់ជាមួយប្រវត្តិរូមសង្ខេបតាមរយៈ jobs@wingmoney.com ឬ តេឡេក្រាម 078709606 / https://t.me/Wing_Recruitment

More Info or How to apply:

Interested candidates are invited to send a cover letter and CV to Wing at: jobs@wingmoney.com or Telegram 078709606 / https://t.me/Wing_Recruitment

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (324)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 58