ធនាគារ Cathay United គឺជាធនាគារដែលផ្តល់នូវឱកាសការងារស្មើភាពគ្នា សម្រាប់បេក្ខជន/បេក្ខនារី។ យើងផ្តោតលើការទាក់ទាញនិងរក្សាបាន នូវទេពកោសល្យដ៏ល្អ បំផុតដល់ស្ថាប័នរបស់យើង។ ធនាគារ Cathay United គឺជាទីកន្លែងការងារដ៏ល្អមួយ ព្រោះយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់ជូននិយោជិតនូវចក្ខុវិស័យអំពី អនាគត និងឱកាសក្នុងការចូលរួម។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងស្វែងរក បេក្ខជនដែលមានសក្តានុពល ដើម្បីបំពេញចូលរួមជាមួយពួកយើងដូចខាងក្រោម។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (51)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 38