ធនាគារ ហត្ថា ជាជម្រើសនិយោជករបស់អ្នក

៥យ៉ាងដែលធនាគារ ហត្ថា ផ្ដល់ជូនបុគ្គលិករបស់ខ្លួន ហើយក៍ជាអ្វីដែលបេក្ខជនទូទៅស្រមៃចង់បានដូចគ្នា។ បើចង់ដឹងច្បាស់ថា ៥យ៉ាងនោះមានអ្វីខ្លះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា។

ធនាគារ ហត្ថា l ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីរួមគ្នាសាងអនាគតដ៏ប្រសើរ

#CareerTalks #HatthaBank #EmployerofChioce

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (213)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 24