អំពីប្រាសាក់

​ប្រាសាក់​ជា​និយោជក​នៃ​ជម្រើស​។​ ​ប្រា​សាក់​ផ្តល់​នូវ​និរន្តរភាព​ការងារ​យូរអង្វែង​ ​ព្រម​​ជាមួយ​នឹង​​ការ​​ផ្តល់​​ការ​អភិវឌ្ឍ​​សមត្ថភាព​​បុគ្គលិក​​ជា​ប្រចាំ​​។​ ​ក្រៅពី​ការ​ផ្តល់​នូវ​ផលប្រយោជន៍​ជូន​ដល់​បុគ្គលិក​ ​ប្រា​សាក់​មាន​ផែនការ​ច្បាស់លាស់​ក្នុង​ការ​តម្រង់​ទិសដៅ​ការងារ​និង​ផ្តល់​មុខតំណែង​ទៅតាម​សមត្ថភាព​របស់​បុគ្គលិក​ម្នាក់ៗ​។​ ​ប្រា​សាក់​ប្រកាន់ខ្ជាប់​នូវ​ ​«​វប្បធម៌​មិន​រើសអើង​ ​និង​វប្បធម៌​បរិយាកាស​ការងារ​ល្អ»​ ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កា​ងារ​។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (255)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 146